Menu

EKOL 15: čistírna odpadních vod pro 100 osob

Kvalitní čistírna odpadních vod pro 100 osob je ideální pro velké objekty i místa bez možnosti napojení na kanalizaci. S naším spolehlivým zařízením získáte bezpečné a efektivní čištění odpadních vod s ohledem na životní prostředí.

Naše čistírna odpadních vod EKOL 15 pro 100 osob přináší vynikající řešení pro velké objekty a pro místa bez možnosti napojení na kanalizační systém. S ohledem na stále rostoucí nároky na čistou vodu nabízíme vysoce kapacitní a efektivní čištění odpadních vod. Vsaďte na naše čističky EKOL a obstarejte si čistou vodu s ohledem na životní prostředí.

V Morava Ekol vyrábíme více variant čističek odpadních vod, díky kterým snadno pokryjete jakkoliv zatížené objekty. Vybrat si můžete čističku EKOL 1, EKOL 2,5 nebo EKOL 4 pro menší objekty, čističku EKOL 6 a EKOL 9 pro středně velké objekty, a pro velké objekty využijete kromě čističky EKOL 15 rovněž čističku EKOL 12.

Popis a funkce čistírny odpadních vod EKOL 15

Čističku EKOL 15 tvoří nádrž, která je vyrobena ze stěnových prvků a desek z polypropylenu, uzavřená děleným snímatelným víkem. Víko obsahuje ventilační a vyklízecí otvory pro odstraňování kalu a je nepochůzné

Nádrž je rozdělena na prostor primární sedimentaceusazovací (A), prostor uskladňovací (E), prostor biologického čištění (C) s rotačním biokontaktorem (B) a prostor dosazovací (D). Biologický kontaktor je tvořen klecí, která je naplněna drobnými plastovými elementy. Otáčení rotoru zajišťuje pohonná jednotka, kterou tvoří násuvná převodová skříň, převod klínovým řemenem, elektromotor s rozvaděčem. 

Schéma funkce čistírny odpadních vod EKOL 15

Jak pracuje čistička odpadních vod EKOL 15 

Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, kde je jak sekce mechanického čištění (A,D,E), tak i sekce biologického čištění (B,C). Mechanické čištění probíhá v dvoukomorovém usazovacím prostoru (A) prostou sedimentací. Část tohoto prostoru u dna je vyhrazena pro anaerobní stabilizaci kalu, jeho zahuštění a uskladnění (E). Předčištěná voda natéká do prostoru biologického čištění (C), kde je využito progresivní metody TF/SC, která byla poprvé uvedena v USA před 15 lety.

Tento způsob čištění využívá aktivity organismů přisedlých a organismů ve vznosu. Složení těchto mikroorganismů je natolik odlišné, že se ve svých účincích vzájemně doplňují. To má za následek vyrovnaný čistící účinek, a zároveň vyšší odolnost proti hydraulickým a látkovým nárazům oproti klasickým způsobům čištění odpadních vod. 

Aktivovaná směs z biozóny (C) protéká odplyňovacím žlábkem do vertikální dosazovací nádrže (D), která je u dna propojena s prostorem biozóny (C). Tím je zajištěno plynulé odkalování dosazovacího prostoru (D) a přebytečný aktivovaný kal je přečerpáván pomocí kolečka umístěného na obvodu biorotoru zpět do usazovací nádrže (A), kde se mísí s čerstvě přitékající znečištěnou vodou. 

V usazovacím a uskladňovacím prostoru (A,E) dojde k oddělení vloček aktivovaného kalu a kalové vody, která natéká zpět společně s přítokem do biozóny. Tímto způsobem je zajištěna komunikace mezi biozónou (C), usazovací nádrží – septikem (A) a prostorem dosazovacím (D). Odtokový žlab čisté vody z dosazovací nádrže (D) je vybaven stavitelnými nornými stěnami tak, aby nedošlo k úniku plovoucích nerozpuštěných látek z hladiny dosazovací nádrže do odtoku.

Nákres čistírny odpadních vod
Řez čistírny odpadních vod

Jak udržovat čističku odpadních vod EKOL 15

Bezúdržbové čističky odpadních vod řady EKOL jsou konstruovány tak, aby nevyžadovaly každodenní obsluhu. Funkčnost ČOV bude zachována, pokud nedojde k přerušení dodávky elektrického proudu. Čistírna vyžaduje pouze 1× za rok vyčerpat uskladněný kal a 2× ročně namazat ložiska.

Kde se využívá čistička EKOL 15

Plastové mechanicko-biologické čističky odpadních vod EKOL jsou efektivně využívány k úpravě odpadních vod o splaškovém charakteru, a to zejména z oblastí obytných souborů, rekreačních zařízení, hotelů, kempů, sociálních zařízení, zemědělských podniků a továren. Jedná se o skvělé řešení až pro 100 ekvivalentních osob. Dále je možné využít čističku EKOL 15 pro čištění odpadních vod z mléčnic kravínů pro přibližně 100–200 kusů dojnic.

Výchozím podkladem pro návrh a osazení ČOV jsou požadavky vodohospodářských orgánů na kvalitu vody v příslušné vodoteči, do které je zaústěn odtok vyčištěné odpadní vody, požadavky investorů a orgánů územního plánování.

Technické údaje čističky odpadních vod EKOL 15

  Jednotka EKOL 15
Ekvival. obyvatelé EO 100
Denní průtok vody

m3/den

15,0
Denní přínos BSK5 kg/den 6,5
Hloubka vody mm 2 000
Celkový užit. objem m3 23,4
Objem usazovacího (kalového) prostoru m3 14,8
Objem akt. prostoru m3 5,2
Objem dosaz. prostoru m3 4,2
Plocha dosaz. nádrže m2 2,6
Plocha rotoru RBC m2 398
Otáčky rotoru ot./min-1 5,2
Výkon motoru W/400 V 250
Celková hmotnost kg 2 200
Technická data    
Délka mm 6 000
Šířka mm 2 160
Výška nádrže mm 2 500
Celková výška mm 2 900
Výška přítoku mm 2 130
Výška odtoku mm 1 880