Menu

EKOL 6: čistírna odpadních vod pro 40 osob

Vysoce spolehlivá a účinná čistírna odpadních vod pro 40 osob. Ideální volba pro středně velké objekty. S naší inovativní technologií dosáhnete bezproblémového a ekologicky šetrného čištění odpadních vod s ohledem na životní prostředí.

Čistírna odpadních vod pro 40 osob je vhodným řešením pro středně velké objekty, jako mohou být bytové domy, hotely, restaurace a jiné provozovny. S kapacitou 40 osob zajišťuje spolehlivé a bezúdržbové čištění odpadních vod i v místech bez možnosti napojení na kanalizaci.

Z naší široké nabídky si můžete vybrat rovněž čističky pro méně zatížené objekty, jako je čistička odpadních vod EKOL 1, EKOL 2,5 nebo EKOL 4, tak i pro více zatížené objekty, jako je čistička odpadních vod EKOL 9, EKOL 12 nebo EKOL 15

Popis a funkce čistírny odpadních vod EKOL 6

Jádrem čističky EKOL 6 je nádrž, která je vyrobena ze stěnových prvků a desek z polypropylenu, uzavřená děleným snímatelným víkem. Víko obsahuje ventilační a vyklízecí otvory pro odstraňování kalu a je nepochůzné

Nádrž je rozdělena na prostor primární sedimentaceusazovací (A), prostor uskladňovací (E), prostor biologického čištění (C) s rotačním biokontaktorem (B) a prostor dosazovací (D). Biologický kontaktor je tvořen klecí, která je naplněna drobnými plastovými elementy. Otáčení rotoru zajišťuje pohonná jednotka, kterou tvoří násuvná převodová skříň, převod klínovým řemenem, elektromotor s rozvaděčem. 

Schéma funkce čistírny odpadních vod EKOL 6

Jak funguje čirstírna odpadních vod (ČOV)?

Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, kde je jak sekce mechanického čištění (A,D,E), tak i sekce biologického čištění (B,C). Mechanické čištění probíhá v dvoukomorovém usazovacím prostoru (A) prostou sedimentací. Část tohoto prostoru u dna je vyhrazena pro anaerobní stabilizaci kalu, jeho zahuštění a uskladnění (E). Předčištěná voda natéká do prostoru biologického čištění (C), kde je využito progresivní metody TF/SC, která byla poprvé uvedena v USA před 15 lety.

Tento způsob čištění využívá aktivity organismů přisedlých a organismů ve vznosu. Složení těchto mikroorganismů je natolik odlišné, že se ve svých účincích vzájemně doplňují. To má za následek vyrovnaný čistící účinek, a zároveň vyšší odolnost proti hydraulickým a látkovým nárazům oproti klasickým způsobům čištění odpadních vod. 

Aktivovaná směs z biozóny (C) protéká odplyňovacím žlábkem do vertikální dosazovací nádrže (D), která je u dna propojena s prostorem biozóny (C). Tím je zajištěno plynulé odkalování dosazovacího prostoru (D) a přebytečný aktivovaný kal je přečerpáván pomocí kolečka umístěného na obvodu biorotoru zpět do usazovací nádrže (A), kde se mísí s čerstvě přitékající znečištěnou vodou. 

V usazovacím a uskladňovacím prostoru (A,E) dojde k oddělení vloček aktivovaného kalu a kalové vody, která natéká zpět společně s přítokem do biozóny. Tímto způsobem je zajištěna komunikace mezi biozónou (C), usazovací nádrží – septikem (A) a prostorem dosazovacím (D). Odtokový žlab čisté vody z dosazovací nádrže (D) je vybaven stavitelnými nornými stěnami tak, aby nedošlo k úniku plovoucích nerozpuštěných látek z hladiny dosazovací nádrže do odtoku.

Nákres čistírny odpadních vod
Řez čistírny odpadních vod

Údržba čistírny odpadních vod EKOL 6

Bezúdržbové čistírny EKOL jsou skvělé v tom, že nevyžadují denní obsluhu. Jejich funkce bude zachována, pokud nedojde k přerušení dodávky elektrického proudu. ČOV EKOL 6 vyžaduje pro svůj optimální chod 2× ročně namazat ložiska a 1× za rok vyčerpat uskladněný kal.

Kde se využívá čistička EKOL 6

Plastové mechanicko-biologické čističky odpadních vod EKOL jsou ideální pro případy, kdy není možnost napojení na kanalizaci. Primárně se využívají k čištění odpadních vod splaškového charakteru z lokalit obytných souborů, rekreačních zařízení, hotelů, kempinků, sociálních zařízení, zemědělských závodů a továren pro 40 ekvivalentních osob.

Výchozím podkladem pro návrh a osazení ČOV jsou požadavky vodohospodářských orgánů na kvalitu vody v příslušné vodoteči, do které je zaústěn odtok vyčištěné odpadní vody, požadavky investorů a orgánů územního plánování.

Technické údaje čističky odpadních vod EKOL 6

  Jednotka EKOL 6
Ekvival. obyvatelé EO 40
Denní průtok vody

m3/den

6,0
Denní přínos BSK5 kg/den 2,4
Hloubka vody mm 2 000
Celkový užit. objem m3 11,4
Objem usazovacího (kalového) prostoru m3 7,4
Objem akt. prostoru m3 2,7
Objem dosaz. prostoru m3 1,3
Plocha dosaz. nádrže m2 1,5
Plocha rotoru RBC m2 276
Otáčky rotoru ot./min-1 5,2
Výkon motoru W/400 V 120
Celková hmotnost kg 1 400
Technická data    
Délka mm 3 000
Šířka mm 2 160
Výška nádrže mm 2 500
Celková výška mm 2 850
Výška přítoku mm 2 130
Výška odtoku mm 1 880