Menu

EKOL 9: čistírna odpadních vod pro 60 osob

Moderní a výkonná čistírna odpadních vod pro 60 osob, připravená na náročné potřeby větších provozů. S naším špičkovým zařízením dosáhnete vynikající kvality vody a snížíte ekologický dopad, čímž zajistíte udržitelný provoz.

Pro větší provozy jsme připravili čistírnu odpadních vod pro 60 osob EKOL 9, která zajišťuje bezpečné a ekologicky šetrné zpracování odpadních vod. S naší inovativní technologií dosáhnete vysoké účinnosti čištění a snížíte negativní vliv na životní prostředí. 

Zvolte naše výkonné řešení a zajistěte si čistou vodu pro váš jakkoliv obtížný provoz. Vybrat si můžete čističky pro méně zatížené objekty, jako je čistička EKOL 1, EKOL 2,5, EKOL 4 a EKOL 6, nebo pro více zatížené objekty, a to čističku EKOL 12 a EKOL 15.

Popis a funkce čistírny odpadních vod EKOL 9

Čističku EKOL 9 tvoří nádrž, která je vyrobena ze stěnových prvků a desek z polypropylenu, uzavřená děleným snímatelným víkem. Víko obsahuje ventilační a vyklízecí otvory pro odstraňování kalu a je nepochůzné

Nádrž je rozdělena na prostor primární sedimentaceusazovací (A), prostor uskladňovací (E), prostor biologického čištění (C) s rotačním biokontaktorem (B) a prostor dosazovací (D). Biologický kontaktor je tvořen klecí, která je naplněna drobnými plastovými elementy. Otáčení rotoru zajišťuje pohonná jednotka, kterou tvoří násuvná převodová skříň, převod klínovým řemenem, elektromotor s rozvaděčem. 

Schéma funkce čistírny odpadních vod EKOL 9

Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, kde je jak sekce mechanického čištění (A,D,E), tak i sekce biologického čištění (B,C). Mechanické čištění probíhá v dvoukomorovém usazovacím prostoru (A) prostou sedimentací. Část tohoto prostoru u dna je vyhrazena pro anaerobní stabilizaci kalu, jeho zahuštění a uskladnění (E). Předčištěná voda natéká do prostoru biologického čištění (C), kde je využito progresivní metody TF/SC, která byla poprvé uvedena v USA před 15 lety.

Tento způsob čištění využívá aktivity organismů přisedlých a organismů ve vznosu. Složení těchto mikroorganismů je natolik odlišné, že se ve svých účincích vzájemně doplňují. To má za následek vyrovnaný čistící účinek, a zároveň vyšší odolnost proti hydraulickým a látkovým nárazům oproti klasickým způsobům čištění odpadních vod. 

Aktivovaná směs z biozóny (C) protéká odplyňovacím žlábkem do vertikální dosazovací nádrže (D), která je u dna propojena s prostorem biozóny (C). Tím je zajištěno plynulé odkalování dosazovacího prostoru (D) a přebytečný aktivovaný kal je přečerpáván pomocí kolečka umístěného na obvodu biorotoru zpět do usazovací nádrže (A), kde se mísí s čerstvě přitékající znečištěnou vodou. 

V usazovacím a uskladňovacím prostoru (A,E) dojde k oddělení vloček aktivovaného kalu a kalové vody, která natéká zpět společně s přítokem do biozóny. Tímto způsobem je zajištěna komunikace mezi biozónou (C), usazovací nádrží – septikem (A) a prostorem dosazovacím (D). Odtokový žlab čisté vody z dosazovací nádrže (D) je vybaven stavitelnými nornými stěnami tak, aby nedošlo k úniku plovoucích nerozpuštěných látek z hladiny dosazovací nádrže do odtoku.

Nákres čistírny odpadních vod
Řez čistírny odpadních vod

Jak udržovat čistírnu odpadních vod EKOL 9

Čistírny řady EKOL jsou bezúdržbové. Velkou výhodou je, že jejich provoz nevyžaduje každodenní obsluhu a jejich funkce bude zachována, pokud nedojde k přerušení dodávky elektrického proudu. Pro optimální fungování bezúdržbové čističky odpadních vod EKOL 9 je důležité, abyste 2× ročně namazali ložiska a 1× za rok vyčerpali uskladněný kal.

Kde se využívá čistička EKOL 9

Celoplastové mechanicko-biologické čističky odpadních vod EKOL, jež jsou ideální pro případ bez možnosti napojení na kanalizaci, bývají využívány k čištění odpadních vod splaškového charakteru z bytových domů, rekreačních zařízení, hotelů, kempinků, sociálních zařízení, zemědělských závodů a továren pro 60 ekvivalentních osob.

Výchozím podkladem pro návrh a osazení ČOV jsou požadavky vodohospodářských orgánů na kvalitu vody v příslušné vodoteči, do které je zaústěn odtok vyčištěné odpadní vody, požadavky investorů a orgánů územního plánování.

Technické údaje čističky odpadních vod EKOL 9

  Jednotka EKOL 9
Ekvival. obyvatelé EO 60
Denní průtok vody

m3/den

9,0
Denní přínos BSK5 kg/den 3,6
Hloubka vody mm 2 000
Celkový užit. objem m3 15,4
Objem usazovacího (kalového) prostoru m3 9,2
Objem akt. prostoru m3 3,7
Objem dosaz. prostoru m3 2,3
Plocha dosaz. nádrže m2 2,0
Plocha rotoru RBC m2 362
Otáčky rotoru ot./min-1 5,2
Výkon motoru W/400 V 180
Celková hmotnost kg 1 700
Technická data    
Délka mm 4 000
Šířka mm 2 160
Výška nádrže mm 2 500
Celková výška mm 2 900
Výška přítoku mm 2 130
Výška odtoku mm 1 880