Menu

EKOL 1: čistírna odpadních vod pro 7 osob

Zajistěte kvalitní čistou vodu v hotelu nebo restauraci. Bezúdržbová čistička EKOL 1 je navržená pro nízké hydraulické zatížení. Přispějte k ochraně životního prostředí v místech, kde není možné odpadní vodu připojit na kanalizační systém.

Čistírny odpadních vod řady EKOL se využívají v místech bez možnosti napojení na kanalizaci. S čističkou EKOL 1 zajistíte kvalitní čistou vodu v hotelích, restauracích a jiných menších provozovnách s hydraulickým zatížením 1m³ splaškových vod / den. Jedná se o optimální volbu pro až 7 ekvivalentních osob.

Vyrábíme také ČOV vhodné pro větší hydraulické zatížení, díky kterým snadno zajistíte čistění odpadních vod i pro větší objekty. Vybrat si můžete: ČOV pro 15 osob, pro 25 osob, pro 40 osob, pro 60 osob, pro 80 osob nebo variantu dokonce pro 100 osob.

Popis a funkce čistírny odpadních vod EKOL 1

Čistírnu EKOL 1 tvoří nádrž uzavřená děleným snímatelným víkem, která je vyrobena ze stěnových prvků a desek z polypropylenu. Víko obsahuje ventilační a vyklízecí otvory pro odstraňování kalu a je nepochůzné

Nádrž je rozdělena na prostor primární sedimentace – usazovací (A), prostor uskladňovací (E), prostor biologického čištění (C) s rotačním biokontaktorem (B) a prostor dosazovací (D). Biologický kontaktor je tvořen klecí, která je naplněna drobnými plastovými elementy. Otáčení rotoru zajišťuje pohonná jednotka, kterou tvoří násuvná převodová skříň, převod klínovým řemenem, elektromotor s rozvaděčem. 

Schéma funkce čistírny odpadních vod EKOL 1

Jak pracuje čistička odpadních vod EKOL 1

Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, kde je jak sekce mechanického čištění (A,D,E), tak i sekce biologického čištění (B,C). Mechanické čištění probíhá v dvoukomorovém usazovacím prostoru (A) prostou sedimentací. Část tohoto prostoru u dna je vyhrazena pro anaerobní stabilizaci kalu, jeho zahuštění a uskladnění (E). Předčištěná voda natéká do prostoru biologického čištění (C), kde je využito progresivní metody TF/SC, která byla poprvé uvedena v USA před 15 lety.

Tento způsob čištění využívá aktivity organismů přisedlých a organismů ve vznosu. Složení těchto mikroorganismů je natolik odlišné, že se ve svých účincích vzájemně doplňují. To má za následek vyrovnaný čistící účinek a zároveň vyšší odolnost proti hydraulickým a látkovým nárazům oproti klasickým způsobům čištění odpadních vod. 

Aktivovaná směs z biozóny (C) protéká odplyňovacím žlábkem do vertikální dosazovací nádrže (D), která je u dna propojena s prostorem biozóny (C). Tím je zajištěno plynulé odkalování dosazovacího prostoru (D) a přebytečný aktivovaný kal je přečerpáván pomocí kolečka umístěného na obvodu biorotoru zpět do usazovací nádrže (A), kde se mísí s čerstvě přitékající znečištěnou vodou. 

V usazovacím a uskladňovacím prostoru (A,E) dojde k oddělení vloček aktivovaného kalu a kalové vody, která natéká zpět společně s přítokem do biozóny. Tímto způsobem je zajištěna komunikace mezi biozónou (C), usazovací nádrží – septikem (A) a prostorem dosazovacím (D). Odtokový žlab čisté vody z dosazovací nádrže (D) je vybaven stavitelnými nornými stěnami tak, aby nedošlo k úniku plovoucích nerozpuštěných látek z hladiny dosazovací nádrže do odtoku. 

Nákres čistírny odpadních vod
Řez čistírny odpadních vod

Údržba čističky odpadních vod EKOL 1

Čističky odpadních vod řady EKOL jsou bezúdržbové. Nevyžadují tedy denní obsluhu a jejich funkce bude zachována, pokud nedojde k přerušení dodávky elektrického proudu. Čistírna vyžaduje pouze 1× za rok vyčerpat uskladněný kal a 2× ročně namazat ložiska.

Kde se využívá plastová čistička odpadních vod EKOL 1

Celoplastové mechanicko-biologické čističky odpadních vod EKOL, jež jsou ideální pro případy bez možnosti napojení na kanalizaci, bývají využívány k čištění odpadních vod splaškového charakteru z lokalit obytných souborů, rekreačních zařízení, hotelů, kempinků, sociálních zařízení, zemědělských závodů a továren až pro 7 ekvivalentních osob.

Výchozím podkladem pro návrh a osazení ČOV jsou požadavky vodohospodářských orgánů na kvalitu vody v příslušné vodoteči, do které je zaústěn odtok vyčištěné odpadní vody, požadavky investorů a orgánů územního plánování.

Technické údaje čističky odpadních vod EKOL 1

  Jednotka EKOL 1
Ekvival. obyvatelé EO 7
Denní průtok vody

m3/den

1,0
Denní přínos BSK5 kg/den 0,7
Hloubka vody mm 1 500
Celkový užit. objem m3 4,0
Objem usazovacího (kalového) prostoru m3 3,0
Objem akt. prostoru m3 0,6
Objem dosaz. prostoru m3 0,4
Plocha dosaz. nádrže m2 0,6
Plocha rotoru RBC m2 92
Otáčky rotoru ot./min-1 5,2
Výkon motoru W/400 V 90
Celková hmotnost kg 600
Technická data    
Délka mm 2 160
Šířka mm 1 500
Výška nádrže mm 2 000
Celková výška mm 2 350
Výška přítoku mm 1 620
Výška odtoku mm 1 400