Menu

BIO-S 1,5: domácí čistička odpadních vod pro 6-10 osob

Získejte čistou vodu s vysokou kapacitou určené pro chalupy a chaty s naší domácí čističkou odpadních vod pro 6–10 osob. Naše zařízení jsou navržena tak, aby zvládla zpracování většího množství odpadních vod a poskytovala vám kvalitní čištění přímo na místě. S naší čističkou si můžete užívat čistou vodu bez obav.

Vyrábíme čističky odpadních vod řady BIO-S vhodné pro chalupy a chaty. Jedná se o celoplastové mechanicko-biologické čistírny sloužící k čištění splaškových odpadních vod, které vznikají z malých zdrojů znečištění a nelze je pro svoji polohu či jiné důvody připojit na centrální ČOV.

Ať už si vyberete čističku BIO-S 0,5, BIO-S 1 nebo BIO-S 1,5, všechny mohou být kombinované se zemním a pískovým filtrem nebo kořenovou čistírnou.

Popis a funkce čistírny BIO-S 1,5

Čistička BIO-S 1,5 je celoplastová nádrž, která má 3 funkční prostory – usazovací a dosazovací prostor, anaerobní reaktor. Všechny části čistírny jsou zhotoveny z integrálního polypropylenu. Nádrž je uzavřena víkem z polypropylenových desek, odolných proti působení UV záření. Víko je opatřeno kontrolními poklopy. Kryt je nepochůzný.

Jak pracuje domácí čistička odpadních vod BIO-S 1,5

Technologie čištění odpadních vod vychází z anaerobních procesů, kde jsou organické látky odstraňovány činností mikroorganismů. Anaerobní čistění odpadních vod se doporučuje k chatám a chalupám, jelikož umožňuje přerušovaný chod. Skvělé je i to, že čistírna BIO-S 1,5 pracuje bez potřeby elektrické energie, a tak můžete očekávat nízké provozní náklady.

Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biofiltru, dochází k postupnému snižování obsahu organických látek v odpadní vodě. Mikrobiální rozklad organického znečištění probíhá bez přístupu vzdušného kyslíku a je intenzifikací přírodních procesů probíhajících samovolně na dně jezer a rybníků. 

Surová odpadní voda natéká do zařízení z kanalizace vstupním hrdlem (1) do první sekce, která má funkci usazovací (2), kde dojde k odloučení lehkých a vzplývavých částic. Usazené hrubé nečistoty jsou anaerobně stabilizovány. Vznikající primární kal je zahuštěn a uskladňován na dně usazovacího prostoru. Součástí usazovacího prostoru je norná stěna a zpětný ventil (3), který slouží k odkalení anaerobního reaktoru. Ventil je umístěn tak, aby po odkalení zůstala vrstva kalu (cca 30 cm) v reaktoru pro naočkování ČOV. Zpětný ventil se uvede v činnost automaticky při odkalení a snížení hladiny vody v usazovacím prostoru.

Předčištěná voda je rovnoměrně přiváděna přes rozvodný hřebenový přepad (4) do anaerobního hybridního reaktoru (5). Konstrukčně se jedná o svisle protékanou kolonu, jejíž spodní část tvoří kalový mrak a v horní části je umístěna náplň bionosiče. Náplň bionosiče tvoří PP kroužky, které jsou umístěny ve vyjímatelných koších (6). Náplň slouží jako nosič aktivní biomasy, která napomáhá zadržování biomasy v reaktoru a zároveň slouží jako separátor biomasy vytvářející příznivé podmínky pro granulaci kalu ve spodní části reaktoru.

Voda z reaktoru odtéká spolu s odumřelými organismy do dosazovací části (7), kde se vločkovité látky oddělují prostou sedimentací od vody. Anaerobně stabilizovaný kal z dosazovací a usazovací nádrže je odvážen 1× za 1–2 roky fekálním vozem. Voda z dosazovací nádrže odtéká přes štěrkový filtr (8) zachycující vyflotovaný kal na hladině potrubím PP (9) do kanalizace.

Schéma jak funguje domácí čistička odpadních vod BIO-S 1,5

Kde čistírnu odpadních vod BIO-S 1,5 využít

Námi dodávané čističky odpadních vod pro chaty a chalupy BIO-S 0,5, BIO-S 1 a BIO-S 1,5 slouží k anaerobnímu čištění splaškových odpadních vod z obytných lokalit, zemědělských usedlostí a pro objekty s kapacitou 2–10 ekvivalentních osob (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g/den a množstvím odpadních vod 150 l/den), které nejsou trvale obydleny, jako jsou právě rekreační objekty.

Výchozím podkladem pro návrh a umístění jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.

Technické údaje čističky BIO-S 1,5

Vpusť pro napojení na kanalizaci je provedena PP potrubím DN 160/140 mm, vyústění potrubím DN 110/90 mm. Pro správnou funkci je třeba ČOV navrhovat s ohledem na maximální průtok a celkové látkové zatížení. Při maximálním látkovém a hydraulickém zatížení je hodnota BSK5 na odtoku do 45 mg/l.

Parametr BIO-S 1,5
Rozměry (L x B x H) [mm] 3 000 x 1 400 x 2 250
Hmotnost [kg] 350
Qd [m3/d] 1,5
Látkové zatížení [kgBSK5/d] 0,6
Objem biofiltru [m3] 1,26
Plocha biofiltru [m2] 252
Objem usazovací nádrže [m3] 1,5
Objem AN reaktoru [m3] 3,5
Objem dosazovací nádrže [m3] 1,2
Přítok [mm] 1 800
Odtok [mm] 1 650
Počet připojených EO 6-10
Účinnost na BSK5 [%] 89