Menu

BIO-S 0,5: domácí čistička odpadních vod pro 1-3 osob

S našimi čističkami odpadních vod snadno docílíte čisté a kvalitní vody na vaší chatě či chalupě. Čistička BIO-S 0,5 je navržená pro 1–3 osoby a zaručuje prvotřídní čištění vody i na odlehlých místech.

Domácí čistička odpadních vod pro chaty a chalupy BIO-S 0,5 je mechanicko-biologická, balená a celoplastová. Určena je pro pro 1–3 osoby. Zvláště se využívá pro čištění splaškových odpadních vod vznikajících z malých zdrojů znečištění na místech, kde pro svoji polohu nebo z jiných důvodů nelze odpadovou vodu připojit na centrální ČOV.

Domácí čističky odpadních vod pro chalupy a chaty řady BIO-S jsou uzpůsobené také ke kombinování se zemním a pískovým filtrem nebo kořenovou čistírnou.

Popis a funkce čistírny BIO-S 0,5

Základ čističky odpadních vod BIO-S 0,5 tvoří celoplastová nádrž se třemi funkčními prostory – usazovacím a dosazovacím prostorem, anaerobním reaktorem. Všechny části čistírny jsou zhotoveny z integrálního polypropylenu. Nádrž je uzavřena víkem z polypropylenových desek, odolných proti působení UV záření. Víko je opatřeno kontrolními poklopy. Kryt je nepochůzný.

Jak pracuje domácí čistička odpadních vod

Technologie čištění odpadních vod vychází z anaerobních procesů, kde jsou organické látky odstraňovány činností mikroorganismů. Mezi výhody anaerobního čistění odpadních vod patří nízké provozní náklady a možnost přerušovaného chodu, který vyhovuje používání na chatách a chalupách.

Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biofiltru, dochází k postupnému snižování obsahu organických látek v odpadní vodě. Mikrobiální rozklad organického znečištění probíhá bez přístupu vzdušného kyslíku a je intenzifikací přírodních procesů probíhajících samovolně na dně jezer a rybníků. 

Surová odpadní voda natéká do zařízení z kanalizace vstupním hrdlem (1) do první sekce, která má funkci usazovací (2), kde dojde k odloučení lehkých a vzplývavých částic. Usazené hrubé nečistoty jsou anaerobně stabilizovány. Vznikající primární kal je zahuštěn a uskladňován na dně usazovacího prostoru. Součástí usazovacího prostoru je norná stěna a zpětný ventil (3), který slouží k odkalení anaerobního reaktoru. Ventil je umístěn tak, aby po odkalení zůstala vrstva kalu (cca 30 cm) v reaktoru pro naočkování ČOV. Zpětný ventil se uvede v činnost automaticky při odkalení a snížení hladiny vody v usazovacím prostoru.

Předčištěná voda je rovnoměrně přiváděna přes rozvodný hřebenový přepad (4) do anaerobního hybridního reaktoru (5). Konstrukčně se jedná o svisle protékanou kolonu, jejíž spodní část tvoří kalový mrak a v horní části je umístěna náplň bionosiče. Náplň bionosiče tvoří PP kroužky, které jsou umístěny ve vyjímatelných koších (6). Náplň slouží jako nosič aktivní biomasy, která napomáhá zadržování biomasy v reaktoru a zároveň slouží jako separátor biomasy vytvářející příznivé podmínky pro granulaci kalu ve spodní části reaktoru.

Voda z reaktoru odtéká spolu s odumřelými organismy do dosazovací části (7), kde se vločkovité látky oddělují prostou sedimentací od vody. Anaerobně stabilizovaný kal z dosazovací a usazovací nádrže je odvážen 1× za 1–2 roky fekálním vozem. Voda z dosazovací nádrže odtéká přes štěrkový filtr (8) zachycující vyflotovaný kal na hladině potrubím PP (9) do kanalizace.

Schéma jak pracuje domácí čistička odpadních vod BIO-S 0,5

Vysoký podíl biomasy na nosičích umožňuje vysokou autoregulační schopnost zařízení, což se projevuje příznivě při nárazovém zatížení. V případě zvýšených nároků na odtokové koncentrace lze dávkovat do čistírny mikrobiální preparáty a podpořit biologické procesy odbourávání organického znečištění. Účinnost na BSK5 se zvýší o 5–10 %. Dávkované bakterie odumírají přirozeným způsobem po zlikvidování výživných látek, a proto je nutné jejich pravidelné dávkování

Vhodný typ preparátu lze konzultovat s dodavatelem. Jde o běžně komerčně dodávané mikrobiální preparáty schválené Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví ČR (např. lato apd – 900, cpl – 50 g).

Kde čističku odpadních vod BIO-S 0,5 využít

Domácí čističky odpadních vod pro chalupy a chaty BIO-S 0,5, BIO-S 1 a BIO-S 1,5 sloužící k anaerobnímu čištění splaškových odpadních vod se využívá pro obytné lokality, zemědělských usedlostí a malé rekreační objekty s víkendovým provozem a kapacitou 2–10 ekvivalentních osob (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g/den a množstvím odpadních vod 150 l/den). 

Výchozím podkladem pro samotný návrh a umístění ČOV jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.

Technické údaje čističky BIO-S 0,5

Vpusť pro napojení na kanalizaci je provedena PP potrubím DN 160/140 mm, vyústění potrubím DN 110/90 mm. Pro správnou funkci je třeba ČOV navrhovat s ohledem na maximální průtok a celkové látkové zatížení. Při maximálním látkovém a hydraulickém zatížení je hodnota BSK5 na odtoku do 45 mg/l.

Parametr BIO-S 0,5
Rozměry (L x B x H) [mm] 1 600 x 1 000 x 2 000
Hmotnost [kg] 250
Qd [m3/d] 0,45
Látkové zatížení [kgBSK5/d] 0,18
Objem biofiltru [m3] 0,36
Plocha biofiltru [m2] 72
Objem usazovací nádrže [m3] 0,5
Objem AN reaktoru [m3] 0,95
Objem dosazovací nádrže [m3] 0,4
Přítok [mm] 1 750
Odtok [mm] 1 600
Počet připojených EO 1-3
Účinnost na BSK5 [%] 89