Menu

BIO-S 1: domácí čistička odpadních vod pro 3-6 osob

Naše domácí čističky odpadních vod pro 3–6 osob jsou ideálním řešením pro čistou vodu ve vaší chalupě nebo chatě. Nabízíme spolehlivé zařízení, které vám zajistí kvalitní čištění odpadních vod i na odlehlých místech.

Balená, celoplastová a mechanicko-biologická čistička odpadních vod BIO-S 1 pro chalupy a chaty určená pro 3–6 osob slouží k čištění splaškových vod vznikajících z malých zdrojů znečištění, které kvůli své poloze či jiným důvodům nelze připojit na centrální ČOV.

Nabízíme ale i čističku BIO-S 0,5 pro 1–3 osoby nebo BIO-S 1,5 až pro 10 osob, které přesně vyhovují potřebám velikosti počtu osob. Navíc lze domácí čističky odpadních vod řady BIO-S snadno kombinovat se zemním a pískovým filtrem nebo kořenovou čistírnou.

Popis a funkce čistírny BIO-S 1

Základem čističky odpadových vod BIO-S 1 je celoplastová nádrž se třemi funkčními prostory – usazovacím a dosazovacím prostorem, anaerobním reaktorem. Všechny části čistírny jsou zhotoveny z integrálního polypropylenu. Nádrž je uzavřena víkem z polypropylenových desek, odolných proti působení UV záření. Víko je opatřeno kontrolními poklopy. Kryt je nepochůzný.

Jak pracuje domácí čistička odpadních vod BIO-S 1

Technologie čištění odpadních vod vychází z anaerobních procesů, kde jsou organické látky odstraňovány činností mikroorganismů. Velkou předností anaerobního čištění odpadních vod jsou nízké provozní náklady a možnost přerušovaného chodu. Proto se jedná o ideální řešení pro chaty a chalupy.

Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biofiltru, dochází k postupnému snižování obsahu organických látek v odpadní vodě. Mikrobiální rozklad organického znečištění probíhá bez přístupu vzdušného kyslíku a je intenzifikací přírodních procesů probíhajících samovolně na dně jezer a rybníků. 

Surová odpadní voda natéká do zařízení z kanalizace vstupním hrdlem (1) do první sekce, která má funkci usazovací (2), kde dojde k odloučení lehkých a vzplývavých částic. Usazené hrubé nečistoty jsou anaerobně stabilizovány. Vznikající primární kal je zahuštěn a uskladňován na dně usazovacího prostoru. Součástí usazovacího prostoru je norná stěna a zpětný ventil (3), který slouží k odkalení anaerobního reaktoru. Ventil je umístěn tak, aby po odkalení zůstala vrstva kalu (cca 30 cm) v reaktoru pro naočkování ČOV. Zpětný ventil se uvede v činnost automaticky při odkalení a snížení hladiny vody v usazovacím prostoru.

Předčištěná voda je rovnoměrně přiváděna přes rozvodný hřebenový přepad (4) do anaerobního hybridního reaktoru (5). Konstrukčně se jedná o svisle protékanou kolonu, jejíž spodní část tvoří kalový mrak a v horní části je umístěna náplň bionosiče. Náplň BIO-S 1: domácí čistička odpadních vod pro 3-6 osob bionosiče tvoří PP kroužky, které jsou umístěny ve vyjímatelných koších (6). Náplň slouží jako nosič aktivní biomasy, která napomáhá zadržování biomasy v reaktoru a zároveň slouží jako separátor biomasy vytvářející příznivé podmínky pro granulaci kalu ve spodní části reaktoru.

Voda z reaktoru odtéká spolu s odumřelými organismy do dosazovací části (7), kde se vločkovité látky oddělují prostou sedimentací od vody. Anaerobně stabilizovaný kal z dosazovací a usazovací nádrže je odvážen 1× za 1–2 roky fekálním vozem. Voda z dosazovací nádrže odtéká přes štěrkový filtr (8) zachycující vyflotovaný kal na hladině potrubím PP (9) do kanalizace.

Schéma jak funguje domácí čistička odpadních vod BIO-S 1

Vysoký podíl biomasy na nosičích umožňuje vysokou autoregulační schopnost zařízení, což se projevuje příznivě při nárazovém zatížení. V případě zvýšených nároků na odtokové koncentrace lze dávkovat do čistírny mikrobiální preparáty a podpořit biologické procesy odbourávání organického znečištění. Účinnost na BSK5 se zvýší o 5-10 %. Dávkované bakterie odumírají přirozeným způsobem po zlikvidování výživných látek, a proto je nutné jejich pravidelné dávkování

Vhodný typ preparátu lze konzultovat s dodavatelem. Jde o běžně komerčně dodávané mikrobiální preparáty schválené Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví ČR (např. lato apd – 900, cpl – 50 g).

Kde čističku odpadních vod BIO-S 1 využít

Čistička BIO-S 1 je určena k anaerobnímu čištění splaškových odpadních vod z obytných lokalit, zemědělských usedlostí nebo rekreačních objektů, s kapacitou 3–6 ekvivalentních osob (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g/den a množstvím odpadních vod 150 l/den). 

Výchozím podkladem pro návrh a umístění ČOV jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.

Technické údaje čističky BIO-S 1

Vpusť pro napojení na kanalizaci je provedena PP potrubím DN 160/140 mm, vyústění potrubím DN 110/90 mm. Pro správnou funkci je třeba ČOV navrhovat s ohledem na maximální průtok a celkové látkové zatížení. Při maximálním látkovém a hydraulickém zatížení je hodnota BSK5 na odtoku do 45 mg/l.

Parametr BIO-S 1
Rozměry (L x B x H) [mm] 2 200 x 1 200 x 2 250
Hmotnost [kg] 300
Qd [m3/d] 0,9
Látkové zatížení [kgBSK5/d] 0,36
Objem biofiltru [m3] 0,72
Plocha biofiltru [m2] 144
Objem usazovací nádrže [m3] 0,9
Objem AN reaktoru [m3] 1,9
Objem dosazovací nádrže [m3] 0,8
Přítok [mm] 1 800
Odtok [mm] 1 650
Počet připojených EO 3-6
Účinnost na BSK5 [%] 89