Čistírna BIO-S pro chaty a chalupy

Popis čistírny BIO-S

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod – balenou, celoplastovou. Typ BIO-S je zařízení pro čištění splaškových odpadních vod vznikajících z malých zdrojů znečištění, které nelze pro svoji polohu, nebo z jiných důvodů připojit na centrální ČOV.

čistírna odpadních vod pro chaty a chalupy BIO - S

Použití čistírny

ČOV řady BIO-S slouží k anaerobnímu čištění splaškových odpadních vod z obytných lokalit, zemědělských usedlostí, s kapacitou 2 – 10 EO (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g/den a množstvím odpadních vod 150 l/d). ČOV řady BIO-S lze použít i pro objekty, které nejsou trvale obydleny např. rekreační objekty. ČOV lze kombinovat s zemním a pískovým filtrem nebo kořenovou čistírnou.

Výchozím podkladem pro návrh a umístění jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů

Parametr BIO-S 0,5 BIO-S 1 BIO-S 1,5
Rozměry (L x B x H) [mm] 1600 x 1000 x 2000 2200 x 1200 x 2250 3000 x 1400 x 2250
Hmotnost [mm] 250 300 350
Qd [m3/d] 0,45 0,9 1,5
Látkové zatížení [kgBSK5/d] 0,18 0,36 0,6
Objem biofiltru [m3] 0,36 0,72 1,26
Plocha biofiltru [m2] 72 144 252
Objem usazovací nádrže [m3] 0,5 0,9 1,5
Objem AN reaktoru [m3] 0,95 1,9 3,5
Objem dosazovací nádrže [m3] 0,4 0,8 1,2
Přítok [mm] 1 750 1 800 1 800
Odtok [mm] 1 600 1 650 1 650
Počet připojených EO 1-3 3-6 6-10
Účinnost na BSK5 [%] 89 89 89

Popis čistírny BIO-S

Základ ČOV tvoří celoplastová nádrž se třemi funkčními prostory – usazovacím a dosazovacím prostorem, anaerobním reaktorem. Všechny části čistírny jsou zhotoveny z integrálního polypropylenu. Nádrž je uzavřena víkem z polypropylenových desek, odolných proti působení UV záření. Víko je opatřeno kontrolními poklopy. Kryt je nepochůzný.

čistírna odpadních vod pro chaty a chalupy BIO - S horní pohled

Vpusť pro napojení na kanalizaci je provedena PP potrubím DN 160/140 mm, vyústění potrubím DN 110/90 mm. Pro správnou funkci je třeba ČOV navrhovat s ohledem na maximální průtok a celkové látkové zatížení. Při maximálním látkovém a hydraulickém zatížení je hodnota BSK5 na odtoku do 45 mg/l.

Funkce čistírny BIO-S

Technologie čištění odpadních vod vychází z anaerobních procesů, kde jsou organické látky odstraňovány činností mikroorganismů. Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biofiltru, dochází k postupnému snižování obsahu organických látek v odpadní vodě. Mikrobiální rozklad organického znečištění probíhá bez přístupu vzdušného kyslíku a je intenzifikací přírodních procesů probíhajících samovolně na dně jezer a rybníků. Surová odpadní voda natéká do zařízení z kanalizace vstupním hrdlem (1) do první sekce, která má funkci usazovací (2), kde dojde k odloučení lehkých a vzplývavých částic. Usazené hrubé nečistoty jsou anaerobně stabilizovány. Vznikající primární kal je zahuštěn a uskladňován na dně usazovacího prostoru. Součástí usazovacího prostoru je norná stěna a zpětný ventil (3), který slouží k odkalení anaerobního reaktoru. Ventil je umístěn tak, aby po odkalení zůstala vrstva kalu (cca 30 cm) v reaktoru pro naočkování ČOV. Zpětný ventil se uvede v činnost automaticky při odkalení a snížení hladiny vody v usazovacího prostoru.

čistírna odpadních vod pro chaty a chalupy BIO - S řez

Předčištěná voda je rovnoměrně přiváděna přes rozvodný hřebenový přepad (4) do anaerobního hybridního reaktoru (5). Konstrukčně se jedná o svisle protékanou kolonu, jejíž spodní část tvoří kalový mrak a v horní části je umístěna náplň bionosiče. Náplň bionosiče tvoří PP kroužky, které jsou umístěny ve vyjímatelných koších (6). Náplň slouží jako nosič aktivní biomasy, která napomáhá zadržování biomasy v reaktoru a zároveň slouží jako separátor biomasy vytvářející příznivé podmínky pro granulaci kalu ve spodní části reaktoru.

Voda z reaktoru odtéká spolu s odumřelými organismy do dosazovací části (7), kde se vločkovité látky oddělují prostou sedimentací od vody. Anaerobně stabilizovaný kal z dosazovací a usazovací nádrže je odvážen 1 krát za 1 – 2 roky fekálním vozem. Voda z dosazovací nádrže odtéká přes štěrkový filtr (8) zachycující vyflotovaný kal na hladině potrubím PP (9) do kanalizace.

Vysoký podíl biomasy na nosičích umožňuje vysokou autoregulační schopnost zařízení, což se projevuje příznivě při nárazovém zatížení. V případě zvýšených nároků na odtokové koncentrace lze dávkovat do čistírny mikrobiální preparáty a podpořit biologické procesy odbourávání organického znečištění. Účinnost na BSK5 se zvýší o 5 – 10 %. Dávkované bakterie odumírají přirozeným způsobem po zlikvidování výživných látek, a proto je nutné jejich pravidelné dávkování. Vhodný typ preparátu lze konzultovat s dodavatelem. Jde o běžně komerčně dodávané mikrobiální preparáty schválené Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví ČR (např. lato apd – 900, cpl – 50 g )

Další kategorie, které by Vás mohly zajímat: