Nejdůležitějším kritériem, které čistírny jako celek mají splnit, je především požadovaná kvalita vyčištěné vody. Tomuto požadavku má být podřízená i volba technologie čištění a skladba celé technologické linky.

Dvě metody čištění odpadních vod, které uplatňujeme:

1) Anaerobní čistírny odpadních vod (technologie použitá u BIO-S)
2) Aerobní čistírny odpadních vod (všechny ostatní pro každodenní použití)

Anaerobní čištění odpadních vod

Tento druh čištění se doporučuje u objektů, které nejsou trvale obydleny. V kombinaci s dalším stupněm čištění (pískový nebo zemní filtr) je možné dosáhnout poměrně vysoké kvality vypuštěné vody. Čistírnu tvoří kompaktní nádrž, dělená na část usazovací, anaerobní a dosazovací. Mikrobiální rozklad organického znečištění probíhá bez přístupu vzdušného kyslíku.

Výhody:
– nízké provozní náklady (čistírna pracuje bez potřeby elektrické energie)
– možnost přerušovaného chodu (proto se doporučuje k chatám a chalupám)

Vhodnost použití:
– malé rekreační objekty
– objekty s víkendovým provozem

Aerobní čištění odpadních vod

Toto čištění je založeno na činnosti mikroorganismů přisedlých na pevném podkladu (bionosiči), který rotuje, částečně ponořen do odpadní vody. Vlastní čistírnu tvoří nádrž dělená na část usazovací, biozónu s disky a část dosazovací. Jedná se o technologii, která vyniká především snadnou obsluhou a stabilitou provozu.

Výhody:
– nízké pořizovací náklady
– nenáročná obsluha
– stabilita provozu

Vhodnost použití:
– objekty trvale obydlené
– větší objekty (rodinné domy, hotely a velká rekreační střediska)

Volba čistírny odpadních vod

V oblasti malých domovních čistíren byl zaznamenán velký rozvoj. Používání technologií s vysokou účinností čištění v kombinaci s novými materiály, vede k neustálému zlepšování čištění odpadní vody. Podle čeho se tedy rozhodnout? Kterou čistírnu zvolit? Vždy záleží na více faktorech. Zejména na způsobu provozu – tím máme na mysli zejména to, jestli se jedná o přerušovaný provoz, nebo zda jde o trvale obydlený objekt. V prvním případě je jasná volba biologické čistírny BIO-S, která ke svému chodu nepotřebuje elektrickou energii a je výhradně vhodná pro chaty a chalupy. Při výběru čistírny pro trvale obydlený objekt toto rozhodnutí již jednoznačné není. Záleží na počtu obyvatel daného objektu a na dalších faktorech. Proto doporučujeme nejprve vše konzultovat s pracovníky naší firmy. Volba čistírny, jakožto i technologie, má následný vliv na náročnost obsluhy.

Stavební připravenost a umístění čistírny

Stavba se provádí na základě schválené projektové dokumentace. Instalaci čistírny a související stavební úpravy je nutné provést dle schváleného projektu. Samotná stavba malé domovní čistírny odpadních vod se skládá obvykle z přívodního kanalizačního potrubí, základové betonové desky a odtokové kanalizace (zaústěné do veřejné kanalizace, nebo vodoteče).

Základní stavební požadavky

– kanalizace – dodržování minimálního profilu, sklonu, vodotěsnosti, uložení do nezámrzné hloubky, nebo zateplení – stavební jáma – základová deska, obvykle formou obetonování formou ztraceného bednění, popř. obsyp štěrkem, jestliže konstrukce čistírny je v provedení samonosném.

Instalace čistírny odpadních vod

Čistírny je obvykle nutno uložit na základovou betonovou desku odpovídající nosnosti s povolenou tolerancí v podélné a příčné rovině cca 5 mm / 2 mm. Toto uložení čistírny se provádí dle projektové dokumentace. Je třeba dbát na správnou orientaci přítoku a odtoku čistírny. V případě, že je potrubí uloženo v zámrzné hloubce, je nutné provést zateplení potrubí.

Koladauce stavby (čistírny)

Kolaudační řízení se zahajuje na návrh stavebníka a to písemnou žádostí. Návrh může podat i budoucí uživatel stavby, musí však předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby.
Povolení se uděluje za následujícících podmínek:
– zkušební provoz se bude řídit odsouhlaseným provozním řádem
– na čistírnu bude veden provozní deník
– budou odebrány a analyzovány vzorky odpadní vody v souladu s rozhodnutím vodohospodářského orgánu.

Po úspěšném ukončení zkušebního provozu žádá provozovatel /majitel/ o uvedení tohoto díla do trvalého provozu. Toto je nutné předložit na místně příslušný referát životního prostředí (oddělení vodního hospodářství).