Menu

Čističky odpadových vôd (ČOV)

Vysoko účinné a spoľahlivé čistiarne odpadových vôd pripravené splniť potreby menších aj väčších zariadení. S našimi najmodernejšími zariadeniami dosiahnete vynikajúcu kvalitu vody a znížite svoj vplyv na životné prostredie. Stabilná a bezúdržbová prevádzka prispieva k optimálnemu čisteniu odpadových vôd.

Hľadáte vhodnú čistiareň odpadových vôd pre svoje priestory? Chcete spoľahlivé zariadenie, ktoré zaručí kvalitu a čistotu vašej vody? Vyrábame mechanicko-biologické čističky odpadových vôd rôznych veľkostí a tvarov. Môžete ich použiť na čistenie v domácnostiach, ako aj v bytových domoch, reštauráciách, hoteloch a malých prevádzkach.

Naše čističky sú chránené patentom a naši odborníci vám pomôžu s inštaláciou a uvedením čističky do prevádzky. Nemusíte sa teda o nič starať. K čističkám ponúkame aj príslušenstvo, a to pieskový filter alebo biopiesčitý filter.

Metódy čistenia odpadových vôd v Morava Ekol

Najdôležitejším kritériom, ktoré musia čističky ako celok spĺňať, je požadovaná kvalita vyčistenej vody. Tejto požiadavke by mal byť podriadený výber technológie čistenia a zloženie celej technologickej linky. Uplatňujeme 2 metódy úpravy:

Anaeróbne čistenie odpadových vôd - výhody a použitie

Tento typ čistenia sa odporúča pre budovy, ktoré nie sú trvalo obývané. V kombinácii s ďalším stupňom čistenia (zemný alebo pieskový filter) je možné dosiahnuť pomerne vysokú kvalitu vypúšťanej vody. Čistiareň pozostáva z kompaktnej nádrže rozdelenej na usadzovaciu, anaeróbnu a dosadzovaciu časť. Mikrobiálny rozklad organického znečistenia prebieha bez prístupu vzdušného kyslíka.

Výhody anaeróbneho čistenia odpadových vôd sú:

 • nízke prevádzkové náklady - keďže čistiareň funguje bez potreby elektrickej energie
 • prerušovaná prevádzka - odporúča sa pre chaty a chalupy

Kde použiť anaeróbnu čistiareň odpadových vôd? Ako už bolo spomenuté, vďaka prerušovanej prevádzke a nízkym prevádzkovým nákladom sú tieto čističky vhodné pre rekreačné oblasti, ako sú chaty a chalupy. Majte kvalitnú a čistú vodu s našou spoľahlivou domácou čističkou pre chaty a chalupy BIO-S.

Aeróbne čistenie odpadových vôd - výhody a použitie

Aeróbne čistenie je založené na činnosti mikroorganizmov sediacich na pevnom substráte (bionosiči), ktorý rotuje. Tento biosolidný nosič je čiastočne ponorený v odpadovej vode. Samotná čistička pozostáva z nádrže rozdelenej na usadzovaciu časť, biozónu s diskami a usadzovaciu časť. Ide o technológiu, ktorá vyniká predovšetkým jednoduchosťou použitia a stabilitou prevádzky.

Výhody aeróbneho čistenia odpadových vôd sú:

 • nízke obstarávacie náklady
 • jednoduchá prevádzka
 • stabilita prevádzky

Kde použiť aeróbnu čistiareň odpadových vôd? Ako naznačujú samotné výhody, aeróbne čistiarne sú viac ako ideálne pre trvalo obývané budovy a iné väčšie objekty. Môžete si vybrať domovú čistiareň odpadových vôd DCB pre rodinné domy alebo čistiareň odpadových vôd EKOL pre bytové domy, hotely a reštaurácie. Všetky naše čističky sú prispôsobené príslušnému zaťaženiu a potrebám veľkosti podľa počtu osôb v objekte.

Aké faktory hrajú úlohu pri výbere čističky

 • trvalo obývaná budova alebo prerušovaná prevádzka
 • počet osôb, ktoré sa v budove nachádzajú, a teda veľkosť záťaže
 • náročnosť prevádzky
 • potreba schválenia projektovej dokumentácie
 • splnenie základných stavebných požiadaviek

Odporúčame vám, aby ste sa najprv poradili s odborníkmi. Obráťte sa na nás. Máme bohaté skúsenosti a radi vám pomôžeme a vyberieme najlepšie riešenie pre vašu situáciu.

Stavebná pripravenosť a umiestnenie čistiarne odpadových vôd

Výstavba sa realizuje na základe schválenej projektovej dokumentácie. Inštalácia čističky a súvisiace stavebné práce musia byť vykonané podľa schváleného projektu. Samotná stavba malej domovej čistiarne odpadových vôd sa zvyčajne skladá z prívodného kanalizačného potrubia, základovej betónovej dosky a odvodňovacieho systému (napojeného na verejnú kanalizáciu alebo vodný tok).

Medzi základné požiadavky na výstavbu patrí kanalizácia. Konkrétne ide o dodržanie minimálneho profilu, sklonu, vodotesnosti, zapustenia do nezamŕzajúcej hĺbky alebo izolácie. Ďalšou požiadavkou je samotná stavebná jama, ktorá musí obsahovať základovú dosku, zvyčajne vo forme betónu alebo strateného debnenia.

Schválenie čističky odpadových vôd

Kolaudačné konanie sa začína na základe písomnej žiadosti stavebníka. Žiadosť môže podať aj budúci užívateľ stavby, musí však predložiť písomnú dohodu so stavebníkom o užívaní stavby.

Povolenie sa udeľuje za týchto podmienok:

 • skúšobná prevádzka sa riadi dohodnutým prevádzkovým poriadkom
 • pre čistiareň sa vedie prevádzkový denník
 • vzorky odpadových vôd sa odoberajú a analyzujú v súlade s rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu.

Po úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ /vlastník/ požiada o uvedenie čistiarne do trvalej prevádzky. Túto žiadosť je potrebné predložiť miestne príslušnému odboru životného prostredia (odboru vodného hospodárstva).