Menu

Odlučovač oleja

Odlučovače ropných látok sa často používajú na čistenie odpadových vôd v oblastiach, kde hrozí riziko úniku ropných látok, ako sú parkoviská alebo technické oblasti. Zistite viac o odlučovačoch ľahkých kvapalín.

Odlučovače ropných látek, též podle ČSN EN 858 odlučovače lehkých kapalin, se využívají pro čištění odpadních vod na místech, kde hrozí únik ropných látek. Především se jedná o parkovací a odstavné plochy, autoopravny, strojírenské provozovny a jiná mechanizační střediska. Odlučovače lehkých látek mohou být použity i jako součást čistícího systému v okruhu recirkulace vody u zařízení pro mytí motorových vozidel (např. mycí boxy a portálové mycí linky).

Nabízíme 2 typy odlučovačů ropných látek, a to odlučovač SEPUR bez obtoku anebo odlučovač s obtokem. Oba dva typy odlučovače lehkých kapalin provádíme ve 2 základních provedeních – válcovité nebo hranaté.

Popis a funkce odlučovače ropných kapalin SEPUR bez obtoku

Odlučovače ropných látek jsou nádrže z propylenu válcovitého nebo hranatého tvaru. V nádrži jsou prostřednictvím rozdělovací stěny vytvořené 2 funkční prostory. V první řadě přes nátokové potrubí natéká voda znečištěná ropnými látkami do první části nádrže – usazovacího prostoru (ORL), kde působením prosté sedimentace dochází k oddělení hrubých nečistot (písku, štěrku apod.) od vody. Tyto sedimentované hrubé nečistoty se usazují na dně. 

Voda znečištěná ropnými látkami dále přetéká přes nornou stěnu do druhého odlučovacího prostoru odlučovače ropných látek a dvěma otvory vtéká do lamelové vestavby. Lamelová vestavba je tvořena řadou paralelních lamel z plastu. Přičemž počet lamel je závislý na velikosti usazovacího prostoru vzhledem k průtočnému množství znečištěné vody. 

Při průtoku přes lamely dochází ke shlukování kapek ropné látky na spodní straně lamel. Při dosažení určité velikosti jsou kapky tlačeny do horního sběrného prostoru vlivem rozdílných měrných hustot vody a oleje. Malá zrnka kalu naopak klesají podél lamel na dno prostoru vestavby. 

Voda zbavená ropných příměsí teče dále přes odtokovou komoru do odtokového potrubí. Celá nádrž je uzavřená víkem z polypropylenových desek, odolných vůči UV záření. Víko nádrže s odlučovačem je rovněž vybaveno kontrolními poklopy.

Technické údaje odlučovače SEPUR

ORL Průtok Odvodnění Rozměry v [m] Výška vtoku Výška odtoku Odtokové potrubí Hmotnost
  [1/s] Plocha [m2] L Š V Vy [m] Vo [m] [mm] kg
Sepur 2K 2 170     2 1,6 1,50 DN 150 300
Sepur 4K 4 340     2 1,6 1,50 DN 150 400
Sepur 6K 6 500     2 1,6 1,50 DN 150 500
Sepur 3 3 250 3,00 1,16 2,03 1,65 1,55 DN 150 500
Sepur 6 6 500 4,00 1,16 2,03 1,65 1,55 DN 150 700
Sepur 9 9 750 3,00 2,16 2,03 1,7 1,60 DN 200 850
Sepur 12 12 1 000 4,00 2,16 2,03 1,7 1,60 DN 200

1 000

Sepur 15 15 1 250 4,00 2,16 2,53 1,9 1,80 DN 200 1 100 
Sepur 20 20 1 700 5,00 2,16 2,53 1,7 1,60 DN 250 1 320
Sepur 30 30 2 500 6,16 2,16 2,53 1,7 1,60 DN 250 1 500

Písmenem K je v tabulce označeno válcové provedení. Pokud si zvolíte válcový tvar odlučovače, myslete na to, že je vždy nutné provést obetonování.

Odlučovače ropných látek s obtokem

Obtok je zařízení umožňující převést průtok, který je větší než maximálně přípustný. Použití obtoku musí zůstat omezeno pouze na případy, při kterých je nepravděpodobné, že dojde k většímu znečištění lehkých kapalin při silných deštích. 

Na rozdíl od předešlého typu, který odlučuje veškerou nateklou vodu, je tento typ navržen tak, aby zachytil a odloučil počátek dešťového přívalu s největší koncentrací nečistot a ropných látek. Při dešti s vyšší intenzitou, a tím i s větším naředěním nečistot, teče část deště přes odlučovač a část převyšující kapacitu odlučovače pak obtéká pod nornou stěnou mimo odlučovač. V případě havárie na odstavné ploše (tj. únik většího množství ropných látek) jsou veškeré ropné látky v odlučovači zachyceny. 

Tento odlučovač je určen pro prostředí venkovní pod přístřeškem dle čl. ČSN 330300. V prostoru nad hladinou vody je prostředí se zvýšenou agresivitou dle čl. 3.2.4 a 3.2.5 ČSN 330300. 

V případě umístění odlučovače v objektu je nutno zajistit jeho dostatečné odvětrání. Tomuto stanovenému prostředí musí odpovídat provedení a případné elektroinstalace, včetně provedení přípojky k možným spotřebičům.

Kde odlučovače lehkých kapalin s obtokem využít?

Odlučovač ropných látek s obtokem hranatého provedení je speciálně konstruován pro parkoviště a odstavné plochy u obchodních domů, hotelů a pro jiné velké zpevněné plochy určené pro parkování osobních a nákladních vozidel bez jakékoliv jiné manipulace s ropnými látkami. 

Tento odlučovač je určen pro prostředí venkovní pod přístřeškem dle čl. ČSN 330300. V prostoru nad hladinou vody je prostředí se zvýšenou agresivitou dle čl. 3.2.4 a 3.2.5 ČSN 330300. 

Technické údaje odlučovače s obtokem

Typ Max. průtok Odvodnění Rozměry v [mm] Hmotnost
  [1/s] plocha [m2] L Š V Vy Vo DN [kg]
30/10-O 30 2 500 5 160 2 000 2 340 1 850 1 700 250 1 380
60/15-O 60 5 000 6 160 2 000 2 340 1 850 1 700 300 1 580
90/20-O 90 7 500 7 160 2 000 2 340 1 850 1 700 300 1 880
120/30-O 120 10 000 7 160 2 500 2 340 1 850 1 700 400 2 150

Další informace k odlučovačům ropných látek 

Nádrže a funkční prostory v těchto nádržích jsou vytvořeny z desek a stěnových prvků z polypropylenu. Lamelová vestavba je vyráběna z desek PVC a je používána naší firmou na základě licence. Je chráněna patentem rakouskou firmou PURATOR. 

Vpusť pro napojení na kanalizaci je provedena polypropylenovou trubkou DN 150-250. Vyústění rovněž provedeno polypropylenovou trubkou DN 150-250. Vtok i odtok lze přizpůsobit dle požadavku zákazníka a místních podmínek.

Všechny typy odlučovačů mohou být vybaveny havarijním plovákovým uzávěrem odtoku odlučovače v případě vysoké hladiny odloučených ropných látek. Tento uzávěr je potřeba v případě zájmu zvlášť přiobjednat.

Podívejte se také na odlučovače oleje a tuků sloužící k oddělení oleje a lapání tuků z odpadních vod.

Pro odlučovače lehkých kapalin platí evropská norma EN 858: 

Norma: ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin

  • část 1 Navrhování a zkoušení (pro výrobu odlučovačů)
  • část 2 Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba (pro projektování a provoz odlučovačů).

V této normě ČSN EN 858-2 jsou požadavky a pokyny pro volbu velikosti a druhu odlučovače, volbu sestav a jejich použití, osazování, napojení na potrubí, též pro instalaci, provoz, kontrolu a údržbu odlučovačů lehkých kapalin (např. oleje a benzinu – dříve ropných látek).