Menu

DČB 5K (EKOL 0,5): domácí čistička odpadních vod pro 5-7 osob

Pro rodinné domy s 5–7 osobami nabízíme spolehlivé a efektivní čističky odpadních vod navržené k dokonalému přizpůsobení potřebám větší rodiny. Vysoká kapacita a efektivnost zajišťují čistou vodu a ochranu životního prostředí v rodinných domech.

Domácí čistička odpadních vod pro 5–7 osob umožní dosáhnout vysokého standardu kvality vody v rodinných domech. Snadná instalace a jednoduchá údržba čističky zajišťuje maximální pohodlí a účinnost. 

Čistírna odpadních vod pro 5–7 osob DČB 5K (EKOL 0,5) je ideální volbou pro čištění splaškových vod z objektů, které nemohou být připojeny na existující kanalizační systém z důvodu své polohy nebo z jiných příčin. Také je tato čistička vhodným řešením pro situace, kdy zatím nebylo vybudováno odpovídající kanalizační zařízení.

Popis a funkce čistírny odpadních vod DČB 5K (EKOL 0,5)

DČB 5K tvoří nádrž z IPP. Všechny části nádrže s výjimkou hřídele biorotoru, ložisek a pohonu jsou zhotoveny z integrálního polypropylenu. Nádrž je uzavřena krytem z polypropylenových desek odolných proti působení UV záření. Kryt je nepochůzný.

V plastové nádrži jsou přepážkami nebo nornými stěnami vytvořeny dílčí funkční prostory pro:

  • odloučení lehkých a plovoucích látek
  • usazování suspendovaných látek
  • vyhnívání (anaerobní stabilizaci kalů)
  • separaci kalových vloček z vyčištěných vod

Jak pracuje čistička odpadních vod DČB 5K

Technologie čištění odpadních vod vychází z aerobního procesu, kde organické látky jsou odstraňovány činností mikroorganismů (syntéza a znásobování aerobních bakterií) za přístupu vzdušného kyslíku. 

Domácí čistička DČB 5K zajišťuje aerobní čištění odpadních vod, jehož výhodou jsou především nízké pořizovací náklady, nenáročná obsluha a stabilita provozu. Je tak perfektní volbou pro trvale obydlené objekty, jako jsou rodinné domy, nebo i větší objekty, a to hotely a jiná velká rekreační střediska.

Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biokontaktoru, dochází k postupnému snižování obsahu organických látek a ke snižování obsahu dusíkatých látek. Při vyřazení strojního zařízení z chodu probíhá proces čištění jako v septiku a není třeba zřídit odtok

Čištěná voda natéká do zařízení z kanalizace vstupním hrdlem do usazovacího prostoru, kde se odloučí jak lehké a plovoucí látky, tak i odsedimentují hrubé látky a nečistoty, které jsou shromažďovány ve vyhnívacím prostoru. Dále voda natéká do prostoru biozóny, kde se otáčí biokontaktor.

Biokontaktor je klecového typu a nosičem přisedlých mikroorganismů jsou zde drobné plastové elementy. V biozóně se voda působením mikroorganismů čistí. Čerpací zařízení stále odčerpává vodu z akumulačního prostoru do prostoru biozóny, což zabezpečuje stálý akumulační objem min. 400 litrů. Součástí biorotoru je i dopravní koreček, vracející kal z biozóny zpět do usazovacího prostoru. Vyčištěná voda protéká dutým středem biorotoru přes odplyňovací koryto do usazovacího prostoru. Množství odtékající vody lze regulovat stavitelným přepadem. Usazený kal je z dosazovacího prostoru vymýván odtokovou šachtou zpět do biozóny. Vyčištěná voda odtéká z dosazovacího prostoru odtokovým hrdlem.

Využití čističky odpadních vod DČB 5K

Podobně jako domácí čističky DČB 4K pro 2–4 osoby slouží DČB 5K k čištění splaškových odpadních vod z bytových zařízení, obytných lokalit, zemědělských usedlostí, rekreačních zařízení s počtem 5–7 ekvivalentních obyvatel (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g/den a množstvím odpadních vod 150 l/den). Výchozím podkladem pro návrh a umístění DČB 5 K jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.

Technické údaje čistírny DČB 5K (EKOL 0,5)

Parametr DČB 5K
Základní rozměry [mm] 2 000 x 1 900
Hmotnost [kg] 350
Pohon biorotoru elektromotorem 120W/400V
Qd [m3/d] 1 m3
Výška přítoku 1 260 mm
Výška odtoku 1 130 mm

Vpusť pro napojení na kanalizaci je provedena polypropylenovou trubkou o průměru 160/150 mm, vyústění polypropylenovou trubkou o průměru 110/90, případně dle požadavku odběratele. Pro správnou funkci ČOV je třeba ČOV navrhovat jak s ohledem na maximální průtok a celkové denní zatížení, tak i s ohledem na mezní koncentraci BSK5 400 mg/l. Při vyšších koncentracích je nutno projednat návrh ČOV s výrobcem. ČOV dosahuje při maximálním hydraulickém i látkovém zatížení hodnotu BSK5 na odtoku do 25 mg/l.

Podkladní betonová deska O 2 600 mm, tloušťka podle únosnosti terénu. Rovinnost desky ± 5 mm. Vtok trubka 160/150, osa vtoku je 1365 mm nad základnou, odtok trubka 110/90.