Menu

DČB 4K (EKOL 0,4): domácí čistička odpadních vod pro 2-4 osob

Čističky odpadních vod speciálně navržené pro 2–4 osoby. Naše technologie nabízí efektivní a spolehlivé řešení pro čistou vodu, účinné odstranění nečistoty a v neposlední řadě podporu ochrany životního prostředí.

Domácí čistička odpadních vod pro rodinné domy speciálně navržená pro 2–4 osoby zajišťuje bezstarostné čištění odpadní vody napomáhající k ochraně životního prostředí

Čistička odpadních vod DČB 4K (EKOL 0,4) se používá pro čištění splaškových vod z objektů, které není možné pro svoji polohu, nebo z jiných důvodů, připojit na stávající kanalizační systém. Dále také v případě, že tento systém není vybudován.

Popis a funkce čističky odpadních vod DČB 4K (EKOL 0,4)

DČB 4K tvoří nádrž z IPP. Všechny části nádrže s výjimkou hřídele biorotoru, ložisek a pohonu jsou zhotoveny z integrálního polypropylenu. Nádrž je uzavřena krytem z polypropylenových desek odolných proti působení UV záření. Kryt je nepochůzný.

V plastové nádrži jsou přepážkami nebo nornými stěnami vytvořeny dílčí funkční prostory pro:

  • odloučení lehkých a plovoucích látek
  • usazování suspendovaných látek
  • vyhnívání (anaerobní stabilizaci kalů)
  • separaci kalových vloček z vyčištěných vod

Jak pracuje domácí čistička odpadních vod DČB 4K

Technologie čištění odpadních vod vychází z aerobního procesu, v rámci kterého jsou organické látky odstraňovány činností mikroorganismů (syntéza a znásobování aerobních bakterií) za přístupu vzdušného kyslíku. Mezi benefity aerobního čištění odpadních vod patří nízké pořizovací náklady, nenáročná obsluha a stabilita provozu. 

Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biokontaktoru, dochází k postupnému snižování obsahu organických látek a ke snižování obsahu dusíkatých látek. Při vyřazení strojního zařízení z chodu probíhá proces čištění jako v septiku a není třeba zřídit odtok.

Čištěná voda natéká do zařízení z kanalizace vstupním hrdlem do usazovacího prostoru, kde se odloučí jak lehké a plovoucí látky, tak i odsedimentují hrubé látky a nečistoty, které jsou shromažďovány ve vyhnívacím prostoru. Dále voda natéká do biozony s biokontaktorem. Vyčištěná voda protéká do dosazovacího prostoru a odtud výtokem ven.

Kde se domácí čistička DČB 4K využívá

DČB 4K slouží k čištění splaškových odpadních vod z bytových zařízení, obytných lokalit, zemědělských usedlostí, rekreačních zařízení s počtem 2–4 ekvivalentních obyvatel (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g/den a množstvím odpadních vod 150 l/den). Výchozím podkladem pro návrh a umístění DČB 4K jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů. Obdobně je tomu i u domácích čističek pro 5–7 osob.

Technické údaje domácí čistírny odpadních vod DČB 4K (EKOL 0,4)

Vpusť pro napojení na kanalizaci je provedena polypropylenovou trubkou o průměru 160/150 mm, vyústění polypropylenovou trubkou o průměru 110/90, případně dle požadavku odběratele. 

Pro správnou funkci ČOV je třeba ČOV navrhovat jak s ohledem na maximální průtok a celkové denní zatížení, tak i s ohledem na mezní koncentraci BSK5 400 mg/l. Při vyšších koncentracích je nutno projednat návrh ČOV s výrobcem. ČOV dosahuje při maximálním hydraulickém i látkovém zatížení hodnotu BSK5 na odtoku do 25 mg/l.

Parametr DČB 4K
Základní rozměry [mm] 1 500 x 1 600
Hmotnost [kg] 250
Pohon biorotoru elektromotorem 120W/400V
Qd [m3/d] 0,6 m3
Výška přítoku 1 010 mm
Výška odtoku 900 mm