Tato čistírna je určena pro 2 – 7 obyvatel

Čistírny odpadních vod typ DČB 4K, 5K

Jedná se o biologické čistírny odpadních vod s rotačním biokontaktorem, které jsou balené, celoplastové. Zařízení je určeno pro čištění splaškových odpadních vod z objektů, které není možné pro svoji polohu, nebo z jiných důvodů připojit na stávající kanalizační systém a nebo tento systém není vybudován.

čistička odpadních vod pro rodinné domy

Popis čistírny DČB 4K a 5K

DČB 4K, 5K slouží k čištění splaškových odpadních vod z bytových zařízení, obytných lokalit, zemědělských usedlostí, rekreačních zařízení s počtem 2 – 7 ekvivalentních obyvatel (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g.den-1 a množstvím odpadních vod 150 l.den-1). Výchozím podkladem pro návrh a umístění DČB 4K, 5 K jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.

horní pohled čističky odpadních vod pro rodinné domy

Technické údaje čistíren

Parametr DČB 4K DČB 5K
Základní rozměry [mm] 1500 x 1600 2000 x 1900
Hmotnost [kg] 250 350
 Pohon biorotoru elektromotorem   120W/400 V   120W/400 V 
Qd (m3/d) 0,6 m3 1 m3

Vpusť pro napojení na kanalizaci je provedena polypropylenovou trubkou o průměru 160/150 mm, vyústění polypropylenovou trubkou o průměru 110/90, případně dle požadavku odběratele. Pro správnou funkci ČOV je třeba ČOV navrhovat jak s ohledem na maximální průtok a celkové denní zatížení, tak i s ohledem na mezní koncentraci BSK5 400 mg.l -1. Při vyšších koncentracích je nutno projednat návrh ČOV s výrobcem. ČOV dosahuje při maximálním hydraulickém i látkovém zatížení hodnotu BSK5 na odtoku do 25 mg.l -1.

Popis čistírny odpadních vod – typ DČB 4K

DČB 4K tvoří nádrž z IPP. Všechny části nádrže s výjimkou hřídele biorotoru, ložisek a pohonu jsou zhotoveny z integrálního polypropylenu. Nádrž je uzavřena krytem z polypropylenových desek odolných proti působení UV záření. Kryt je nepochůzný!

čistička odpadních vod pro rodinné domy dčb 4k

V plastové nádrži jsou přepážkami nebo nornými stěnami vytvořeny dílčí funkční prostory pro:

* odloučení lehkých a plovoucích látek
* usazování suspendovaných látek
* vyhnívání (anaerobní stabilizaci kalů)
* separaci kalových vloček z vyčištěných vod

Funkce čistírny DČB 4 K

Technologie čištění odpadních vod vychází z aerobního procesu, kde organické látky jsou odstraňovány činností mikroorganismů (syntéza a znásobování aerobních bakterií) za přístupu vzdušného kyslíku. Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biokontaktoru, dochází k postupnému snižování obsahu organických látek a ke snižování obsahu dusíkatých látek. Při vyřazení strojního zařízení z chodu probíhá proces čištění jako v septiku a není třeba zřídit odtok.

nákres čističky odpadních vod pro rodinné domy dčb 4k

Čištěná voda natéká do zařízení z kanalizace vstupním hrdlem (1) do usazovacího prostoru (2), kde se odloučí jak lehké a plovoucí látky, tak i odsedimentují hrubé látky a nečistoty, které jsou shromažďovány ve vyhnívacím prostoru. Dále voda natéká do biozony s biokontaktorem (3). Vyčištěná voda protéká do dosazovacího prostoru a odtud výtokem ven (4).

Popis ČOV DČB 5 K

DČB 5 K tvoří nádrž z IPP. Všechny části nádrže s výjimkou hřídele biorotoru, ložisek a pohonu jsou zhotoveny z integrálního polypropylenu. Nádrž je uzavřena krytem z polypropylenových desek odolných proti působení UV záření. Kryt je nepochůzný!

čistička odpadních vod pro rodinné domy dčb 5k

V plastové nádrži jsou přepážkami nebo nornými stěnami vytvořeny dílčí funkční prostory pro:

* odloučení lehkých a plovoucích látek
* usazování suspendovaných látek
* vyhnívání (anaerobní stabilizaci kalů)
* separaci kalových vloček z vyčištěných vod

Funkce čistírny DČB 5K

Technologie čištění odpadních vod vychází z aerobního procesu, kde organické látky jsou odstraňovány činností mikroorganismů (syntéza a znásobování aerobních bakterií) za přístupu vzdušného kyslíku. Působením mikrobiologického osídlení, které narůstá na členité ploše biokontaktoru, dochází k postupnému snižování obsahu organických látek a ke snižování obsahu dusíkatých látek.

Při vyřazení strojního zařízení z chodu probíhá proces čištění jako v septiku a není třeba zřídit odtok. Čištěná voda natéká do zařízení z kanalizace vstupním hrdlem (1) do usazovacího prostoru (2), kde se odloučí jak lehké a plovoucí látky, tak i odsedimentují hrubé látky a nečistoty, které jsou shromažďovány ve vyhnívacím prostoru. Dále voda natéká do prostoru biozóny (3), kde se otáčí biokontaktor (4).

nákres čističky odpadních vod pro rodinné domy dčb 5k

Ten je klecového typu a nosičem přisedlých mikroorganismů jsou zde drobné plastové elementy. V biozóně se voda působením mikroorganismů čistí. Čerpací zařízení stále odčerpává vodu z akumulačního prostoru (2) do prostoru (3), což zabezpečuje stálý akumulační objem min. 400 litrů. Součástí biorotoru je i dopravní koreček, vracející kal z biozóny zpět do usazovacího prostoru. Vyčištěná voda protéká dutým středem biorotoru přes odplyňovací koryto (5) do usazovacího prostoru (6). Množství odtékající vody lze regulovat stavitelným přepadem. Usazený kal je z dosazovacího prostoru vymýván odtokovou šachtou (7) zpět do biozóny. Vyčištěná voda odtéká z dosazovacího prostoru odtokovým hrdlem (8).

Podkladní betonová deska O 2 600 mm,tloušťka podle únosnosti terénu. Rovinnost desky ± 5 mm. Vtok trubka 160/150, osa vtoku je 1365 mm nad základnou ,odtok trubka 110/90.

Další kategorie, které by Vás mohly zajímat: